Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Spółka SPRYTKI.PL przywiązuje dużą wagę do prywatności swoich Klientów i w pełni wdrożyła wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „Rozporządzenie”.

Wszelkie dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem.

Aby zapewnić swoim Klientom jasną i przejrzystą informację o sposobie i zakresie przetwarzania ich danych osobowych, SPRYTKI.PL przyjęło niniejszą Politykę Prywatności.

Jeżeli nie akceptują Państwo zasad opisanych w niniejszej Polityce – prosimy o niekorzystanie z naszych usług. Jeśli jednak mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości – jesteśmy do Państwa dyspozycji. Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w punkcie Kontakt niniejszej Polityki.

Definicje

Jeśli w niniejszej Polityce posługujemy się poniższymi zwrotami, należy im przypisać następujące znaczenie.

SPRYTKI.PL

Oznacza spółkę działającą pod firmą SPRYTKI.PL sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Octowa 2a, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000886953.

Dane osobowe

Oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt. 1 Rozporządzenia, tj. informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).

Usługi

Oznaczają świadczone przez SPRYTKI.PL usługi, w szczególności polegające na przedstawieniu za pośrednictwem strony internetowej https://goodwillbox.pl/ oferty handlowej SPRYTKI.PL oraz umożliwieniu kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 

Użytkownik

Oznacza będącego osobą fizyczną odbiorcę Usług świadczonych przez SPRYTKI.PL, którego Dane Osobowe są przetwarzane m.in. za pośrednictwem strony internetowej https://goodwillbox.pl/.
 

Polityka

Oznacza niniejszą politykę prywatności.

Przetwarzanie

Oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie Danych Osobowych przez SPRYTKI.PL;

Rozporządzenie

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Za pośrednictwem strony internetowej https://goodwillbox.pl/ SPRYTKI.PL może przetwarzać Państwa Dane Osobowe – dzieje się tak jednak wyłącznie w przypadku, gdy są Państwo Użytkownikami, którzy dobrowolnie podali nam swoje Dane Osobowe i wyrazili zgodę na ich przetwarzanie lub gdy przetwarzanie Danych Osobowych wynika z korzystania przez Państwa z naszych Usług. Ponadto stosujemy pliki cookies za zasadach określonych w Polityce.

2. W SPRYTKI.PL przyjęliśmy zasady wynikające z Rozporządzenia – powierzając nam swoje Dane Osobowe mogą być Państwo pewni, że przetwarzamy je zgodnie z prawem.

3. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest SPRYTKI.PL sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Octowa 2A, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000886953.

4. Podanie przez Państwa Danych Osobowych jest dobrowolne. Zawsze przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Danych Osobowych.

5. W przypadku, gdy uznają Państwo, iż przy przetwarzaniu Państwa Danych Osobowych naruszono przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”).

6. W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości, zawsze przysługuje Państwu prawo żądania informacji o swoich Danych Osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zawsze przysługuje Państwu prawo do cofnięcia dobrowolnej zgody.

ZAKRES I CEL ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH

7. Celem realizacji naszych Usług potrzebujemy niektórych Państwa Danych Osobowych, dlatego:

a. w celu umożliwienia skontaktowania się z Użytkownikiem niezbędne jest podanie danych osobowych wskazanych w formularzu kontaktowym;

b. podczas korzystania przez Państwa z naszej Strony internetowej zbieramy informacje statystyczne za pośrednictwem plików cookies – nie profilujemy jednak Użytkowników. Cookies służą nam wyłącznie po to, by w pełni uruchomić funkcjonalności naszej strony internetowej, oraz by sama strona internetowej była dostosowana do Państwa potrzeb.  Korzystamy też z oprogramowania analitycznego podmiotów trzecich (np. Google Analitics) zamieszczającego w urządzeniu końcowym Użytkownika kody umożliwiające zbieranie danych o Użytkownikach.

8. Przetwarzamy więc Państwa Dane Osobowe:

(i) w celu świadczenia Usług;

(ii) w celu marketingu bezpośredniego naszych własnych usług oraz w celach statystycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

9. Dane Osobowe wskazane w pkt. 8 powyżej są adekwatne do celu, dla jakiego je prztewarzamy – nigdy nie prosimy Państwa o podanie więcej informacji niż te, które są dla nas niezbędne dla świadczenia dla Państwa Usług.

10. Przetwarzamy Państwa Dane Osobowe tylko przez taki okres, jaki jest to niezbędne dla realizacji obowiązków nałożonych przez przepisy prawa. Dane Osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody przetwarzamy wyłącznie do momentu jej cofnięcia, chyba, że przetwarzanie odbywa się jeszcze na innej dozwolonej przez Rozporządzenie podstawie.

11. Nie przekazujemy Państwa Danych Osobowych do innych Państw Unii Europejskiej, tzw. Państw Trzecich, to jest Państw spoza Unii ani żadnych organizacji międzynarodowych.

UPRAWNIENIA

12. W każdej chwili mogą Państwo:

(i) prosić o wgląd do swoich Danych Osobowych i dokładną informację, w jakim celu są one wykorzystywane oraz przez jaki okres będą przechowywane;

(ii) prosić o dokładną informację, komu i na jakiej podstawie przekazaliśmy Państwa Dane Osobowe;

(iii) sprostowywać, aktualizować oraz poprawiać swoje Dane Osobowe;

(iv) odwołać swoją zgodę na Przetwarzanie, a także żądać usunięcia Danych Osobowych w całości lub w części, przy czym bez Państwa Danych Osobowych nie możemy świadczyć dla Państwa pewnych Usług;

(v) wnieść sprzeciw co do przetwarzania Państwa Danych Osobowych;

(vi) prosić o przeniesienie Państwa danych do innego podmiotu;

(vii) skorzystać z prawa do bycia zapomnianym.

13. SPRYTKI.PL niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca, udostępni Państwu informacje wnioskowane na podstawie uprawnień wskazanych w pkt. 4-6 oraz 12. Jeżeli z uwagi na skomplikowany charakter działania nie będzie to możliwe, SPRYTKI.PLw ciągu miesiąca przekaże Państwu informacje o możliwym terminie realizacji po przedłużeniu miesięcznego terminu, przy czym przedłużenie to może być maksymalnie o kolejny miesiąc. SPRYTKI.PL zawsze poinformuje Państwa o realizacji Państwa uprawnienia.

14. W pewnych wyjątkowych sytuacjach możemy odmówić usunięcia Państwa Danych Osobowych. Jest to jednak możliwe wyłącznie w sytuacjach przewidzianych przez prawo.

15. W przypadku, gdyby w związku z przetwarzaniem Państwa Danych Osobowych miał miejsce jakikolwiek incydent bezpieczeństwa, wpływający na bezpieczeństwo Danych Osobowych oraz mogący powodować wysokie ryzyko naruszenia Państwa praw lub wolności, poinformujemy Państwa o takim incydencie.

ODBIORCY DANYCH

16. Dla prawidłowego wykonania naszych Usług, konieczna jest współpraca z różnymi podmiotami. Czasami niezbędne jest przekazanie Państwa Danych Osobowych naszym partnerom (np. twórcom oprogramowania oferowanego na stronie internetowej), zawsze jednak dzieje się to na podstawie umowy powierzenia przetwarzania Danych Osobowych.

17. Odbiorcami Państwa Danych Osobowych mogą być też podmioty pomagające nam prowadzić dla Państwa naszą działalność – takie jak kurierzy, firmy informatyczne, firmy księgowe lub nasi doradcy prawni.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

18.  Podczas przetwarzania Danych Osobowych przestrzegamy Rozporządzenia oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wdrożyliśmy również politykę bezpieczeństwa, opisującą szczegółowo środki techniczne i organizacyjne stosowane, by zapewnić Państwa Danym Osobowym najwyższy poziom ochrony.

INFORMACJA HANDLOWA

19. Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, możemy przesyłać na podany przez Państwo adres e-mail lub numer telefon informację handlową w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego.

20. Zawsze  mogą Państwo cofnąć swoją zgodę lub zrezygnować z takich wiadomości.

21. Informacją handlową w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie są jednak przesyłane przez nas informacje związane z działaniem wykonywanych na Państwa rzecz Usług, takie jak informacje o zmianie warunków świadczenia Usług czy też zmiana Polityki.

KONTAKT

22. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem Danych Osobowych, zachęcamy do kontaktu z SPRYTKI.PL pod adresem mailowym office@sprytki.pl, albo odwiedzając nas osobiście pod adresem ul. Octowa 2a, 15-399 Białystok.